Min politiska viljeinriktning när det gäller Klippan:

                                    

 • Fortsätta utveckla kommunen som en naturlig bosättningsort för unga familjer i NV Skåne
 • Fortsätta att utveckla ett gott företagsklimat så att företag från alla delar av landet söker sig till Klippans attraktiva läge i Skåne med närhet till kommunikationer av olika slag
 • Bättre kommunikationer till och från Klippan åt alla håll. ”Pågatågen” är en förutsättning för en bra utveckling, framförallt för yngre familjer, för att kunna bosätta sig i Klippan och pendla till arbeten även utanför kommunen. Utvecklingen av förbindelser söderut från Ljungbyhed är avgörande för kommunens framtid liksom utökade förbindelser mellan Klippan och Ljungbyhed.
 • Riktig trafikplanering som tillgodoser alla trafikanters behov i samverkan med affärslivets för att på sikt stänga Storgatan för biltrafik
 • En trygg kommun där Du kan, oberoende av ålder och kön gå ut på gator och torg vid vilken tid på dygnet som helst utan att behöva känna oro
 • Föräldraansvaret måste betonas och stödet inriktas mot familjen
 • Fler kontaktpersoner och akuta familjehem i kommunen
 • Förebyggande arbete bland ungdomar för att förebygga missbruk
 • Involvera invandrarfamiljerna i samhället för en bättre integration, ta vara på deras kunskaper
 • Det ska finnas valmöjligheter mellan kommunal såväl som privat omsorg om våra barn på förskolor och "familjedaghem"
 • Möjlighet att låta sina barn få utbildning i både kommunala och fristående skolor
 • Ingen skall lämna skolans 9:e klass utan att vara godkänd i de grundläggande kunskaperna som att kunna läsa, skriva och räkna
 • Huvudinriktningen på utbudet av gymnasielinjer ska vara studieförberedande och yrkesinriktade linjer.
 • Ungdomarna ska ges en stabil och bra grund för ett yrkesliv
 • Satsning på ungdomsverksamheter i både kommunal och ideell föreningsdrift
 • Valfrihet när det gäller vård och omsorg för såväl gamla som unga
 • Tillgång till centralt belägna ”Trygghetsboenden” i kommunens alla delar
 • Fortsätta utveckla våra "Särskilda boenden" till boende med hög standard och trivsamt boende
 • Demensboende i kommunens olika delar
 • Aktivt verka för att uppnå kravet på att "enkelt avhjälpta hinder i samhället" ska uppfyllas så långt som möjligt
 • Kommunen skall vara professionell även ur arbetsgivarsynpunkt när det gäller hanteringen av personalärenden i dess vida bemärkelse såsom lönesättning, medarbetarsamtal, rehabiliteringsärenden, personalutveckling, arbetsmiljö mm
 • Inga vindkraftsetableringar i känsliga områden, typ Färingtofta